Α1 κατηγορία

Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας

Δίπλωμα Α1 κατηγορία - Κατάλληλο για μοτοσυκλέτες έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

Ποια οχήματα επιτρέπετε να οδηγήσω με την άδεια οδήγησης Α;

 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο
  από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.
 • Άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.

Πόσες ώρες θεωρητικής και πόσες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης απαιτούνται;

 

Σημείωση: αν έχετε δίπλωμα ΑΜ και κάνετε επέκταση σε A1 δεν απαιτούνται θεωρητικά μαθήματα απο το βιβλίο της μοτοσυκλέτας και οι ώρες τις πρακτικής εκμάθησης ανέρχονται στις 7. Αν έχετε δίπλωμα Β και κάνετε επέκταση σε A1 δεν απαιτούνται θεωρητικά μαθήματα απο το βιβλίο του αυτοκινήτου και οι ώρες τις πρακτικής εκμάθησης ανέρχονται στις 12.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί ο υποψήφιος οδηγός και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.
 • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Μια “Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999¨ .
  • Μια αίτηση έκδοσης της νέας άδειας οδήγησης, τύπου πλαστικής κάρτας.
  • Ένα παράβολο δημόσιου ταμείου των 18 € (ή των 27,02 € για επέκταση από ΑΜ, Α1, Α2 ή Β).
  • Ένα παράβολο δημόσιου ταμείου των 50 € για την αρχική έκδοση διπλώματος
  • Ένα παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
  • Ένα παράβολο δημόσιου ταμείου για τον προγραμματισμό κάθε εξέτασης των 10 € (θεωρητικής ή πρακτικής)
  • Πιστοποιητικό από οφθαλμίατρο και από παθολόγο. Ο υποψήφιος πληρώνει στον εκάστοτε γιατρό και απαιτείται το βιβλιάριο υγείας.
  • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Πιστοποιητικό απόδοσης Α.Φ.Μ.
Σημείωση: Αν έχετε δίπλωμα ΑΜ ή Β και κάνετε επέκταση σε Α1 απαιτείται φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης και δεν απαιτούνται τα πιστοποιητικά των γιατρών και το παράβολο των 50 € για την αρχική έκδοση διπλώματος.

Ποία είναι η χρονική ισχύς μιας άδειας οδήγησης και ποιές οι απαιτήσεις ανανέωσης της;

 • Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.
 • Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
 • Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.
 • Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
 • Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.